Get our newsletter! Subscribe

Santa Clara Veterans

Santa Clara Veterans

Published Oct 2018

Publications

Văn Phòng Dịch Vụ Giúp Cựu Chiến Binh hạt Santa Clara (VSO) hiểu rõ nhu cầu của các cựu chiến binh hiện ở trong Hạt Santa Clara. Cho dù quý vị đã phục vụ tại Việt Nam hay Afghanistan, cho dù quý vị đã phục vụ trong một cuộc chiến hoặc tại quê hương – quý vị đã tích góp được phúc lợi cho mình.

Vietnamese

View
Santa Clara Veterans

Published Oct 2018

Publications

La Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Santa Clara (VSO) entiende las necesidades de los veteranos aquí en el Condado de Santa Clara. Si usted sirvió en Vietnam o Afganistán, si sirvió en una guerra o en casa — usted ha ganado estos beneficios.

Spanish

View
Santa Clara Veterans

Published Oct 2018

Publications

Santa Clara County Veteran Services Office (VSO) understands the needs of Veterans here in Santa Clara County. Whether you served in Vietnam or Afghanistan, whether you served in a war or at home — you earned benefits. Learn more about what the VSO can do for you!

View