Get our newsletter! Subscribe

Santa Clara County Social Services Agency

Santa Clara County Social Services Agency

Published Aug 2016

Publications

Điều gì xảy ra sau khi một đứa trẻ được lấy ra từ một môi trường không an toàn? Làm thế nào cộng đồng có thể bước vào để lấp đầy nhu cầu bằng cách chăm sóc những đứa trẻ? Với nhiều trẻ em ở Hạt Santa Clara có nhu cầu của các gia đình mãi mãi, vấn đề này là một trong những ảnh hưởng sâu sắc cả trẻ em và cộng đồng tốt hơn. mảnh này sẽ mang lại một thông điệp hy vọng, cho thấy kết quả tích cực mà có thể bằng cách giới thiệu trẻ em đang phát triển mạnh nhờ vào tài nguyên của họ và gia đình nhận nuôi.

View
Santa Clara County Social Services Agency

Published Aug 2016

Publications

¿Qué ocurre después de un niño es retirado de un entorno inseguro? ¿Cómo puede la comunidad intervenir para llenar la necesidad de cuidar a estos niños? Con muchos niños en el Condado de Santa Clara que necesitan familias para siempre, este problema es uno que afecta profundamente a los niños ya la comunidad en general. Esta pieza será llevar un mensaje de esperanza, lo que demuestra los resultados positivos que son posibles por los niños que muestran que están prosperando gracias a sus recursos y familias adoptivas. Especialmente dirigidos a los recursos potenciales y las familias adoptivas de alta calidad, la pieza será educar y alentar, ayudar a las familias a obtener la confianza para dar un paso adelante y dar la bienvenida a un niño en sus vidas.

Spanish

View
Santa Clara County Social Services Agency

Published Aug 2016

Publications

What happens after a child is removed from an unsafe environment? How can the community step in to fill the need by caring for these children? With many children in Santa Clara County in need of forever families, this issue is one that deeply affects both the children and the greater community. This publication will bring a message of hope, demonstrating the positive outcomes that are possible by showcasing children who are thriving thanks to their resources and adoptive families. Targeted particularly at potential resource and adoptive families of high quality, the piece will educate and encourage, helping families gain the confidence to step forward and welcome a child into their lives.

View